หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิก

 

วิสัยทัศน์ด้านการวัดและประเมินผล

          - จัดเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
          - ช่วยเหลือโรงเรียนด้านวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
          - ยึดความถูกต้องตามหลักของการวัดและประเมินผลเป็นสำคัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652
ผู้ดูแลระบบ นายบูรชาติ ศิริเป็ง
E-Mail : doc.obec.b@gmail.com