หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิก

 

บทบาทหน้าที่งานด้านการวัดและประเมินผล

        1. วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
        2. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
        3. วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652
ผู้ดูแลระบบ นายบูรชาติ ศิริเป็ง
E-Mail : doc.obec.b@gmail.com