หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิก

 

หลักการและเหตุผล

                ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด 6 ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 3  ว่าด้วยการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา นอกจากนั้นจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านผู้เรียนได้กล่าวถึงการทดสอบระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรับการทดสอบการประเมินในระดับชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ นอกจากนั้นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ  แต่จากผลการทดสอบในปีที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีบางสมรรถนะและบางประเด็นยังมีคะแนนต่ำ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับเขตพื้นที่ ต่ำกว่าร้อยละ 50  อยู่ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า 5 กลุ่มสาระที่ทำการทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับเขตพื้นที่ไม่ถึง ร้อยละ 50 การมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( NT/O-NET)  จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  จึงได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ยั่งยืนต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652
ผู้ดูแลระบบ นายบูรชาติ ศิริเป็ง
E-Mail : doc.obec.b@gmail.com