หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิก

 

วัตถุประสงค์


         เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบที่มีข้อสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ โรงเรียนหรือผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อสอบไปใช้ในการประเมินในชั้นเรียน หรือผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652
ผู้ดูแลระบบ นายบูรชาติ ศิริเป็ง
E-Mail : doc.obec.b@gmail.com