หน้าหลัก
หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
สมัครสมาชิก

 

พันธกิจด้านการวัดและประเมินผล

      - พัฒนาระบบการจัดเก็บผลการเรียน และการบันทึกผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด
      - บริการสืบค้นข้อมูลรวดเร็วด้วยระบบสารสนเทศ และระบบที่ทันสมัย
      - พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
      - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับองค์ความและพัฒนาตนเองด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา
      - พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652
ผู้ดูแลระบบ นายบูรชาติ ศิริเป็ง
E-Mail : doc.obec.b@gmail.com